Privacy Statement

Update in accordance with the GRPR May 25th, 2018

 

(for Dutch see below ; voor Nederlands zie onderin)

We further outlay the points for a proper privacy policy the way we implemented them on our website and in our dealing with customers. The way we implement them is somewhat limited because of conscious choices in the past made to incorporate in our business policy limiting ways how we choose to ‘deal’ with customers.

 

Our goal is, ‘the Customer should find us because of a need for a product’. We do not feel to help create this need by means of direct mailing, publications, social media and the like. We think that means like that do limit the freedom of the Customer.

We therefore inform you, that;

1. we do not use Facebook or similar others
2. we do not use Twitter or similar others 
3. we do not use marketing solutions from Google or others
4. We do not use analytical software from Google or others

5. we do not do direct mailings to attract new Customers

6. we do not collect customer information through the phone, only via the ordering process on the website

The Next restrictions count.

- We have examined these possibilities in the past and experimented with some of them. It did not work out for us.

- direct mailing and newsletters for existing Customers is permitted by the GRPR of May 25th 2018 mentioned by ‘Legitimate Importance’ in ‘Consideration 47’, Art. 6 pt. f.

- in case we decide to implement any of the above, we will update this Privacy page accordingly.

 

How do we use your information?

We use your contact- and payment information only for de ordering- and payment process. These are necessary parts of any order or purchase on the website. When you buy a product on our website you initiate this process and willingly give us permission to share your contact and payment information with us. For us to be able to process your order. It is the whole of collecting your contact and payment information, store the information and use it for the automated processes, like payment and confirmation of the order.

 

Cookies


This website is not for learning about a product. That you can do somewhere else. When you visit our website we see you as a possible buyer of our product and for which the website creates a simple cookie. To have that happen, our website provider Shopfactory/Santu has so called session and shopping cart cookies installed in the software to make the purchase process as smooth as possible. We do not use other kind of cookies often handled by special scripts.

 

The Right to have all your information removed 

The GRPR just gives you that right. However, we are obligated to keep all purchase information for at least 7 years for means of fiscal or other regulatory means. We of course will remove your information on request after expiration of such period. Our partners have taken precautions to make that process of removal easy and thorough.

 

Who are our Partners when you place an order on our website and when your order and payment information is stored and processed?

 

Partners for dataprocessing and storage

SANTU, for safe transfer of data, order processing, data storage and backups, by means of data encryption.

Agreement SANTU Pty. Ltd April 8th, 2018, signed by Steffan Klein

 
Pa
yment systems PayPal

PayPal

Account ID ((for legal purpose: ask!)

Transport agency 
POSTNL

Agreement nr. ((for legal purpose: ask!))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp: AVG - Privacy regulation

 

Onze privacy pagina is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

 

De punten ten behoeve van een degelijk privacy beleid en die wij hier bespreken zijn voor ons beperkt vanwege een aantal bewuste keuzen in het verleden van onze bedrijfspolicy om beperkt te willen blijven in de wijze waarop wij met klanten omgaan. Ons motto is, ‘de klant dient ons zelf te vinden vanwege een behoefte voor een product die aanwezig is bij de klant’. Wij voelen er niet voor om een behoefte te helpen creëren bij de klant d.m.v. directe mailingen, publicaties of via sociale media in z’n algemeen. Dat beperkt de vrijheid van de klant vinden wij.

Wij informeren u dan ook, dat;

1. wij geen gebruikmaken van Facebook of soortgelijke media
2. wij geen gebruikmaken van Twitter of soortgelijke media 
3. wij geen gebruikmaken van marketing oplossingen van Google of andere partijen
4. wij geen gebruikmaken van analytische software van Google of andere partijen

5. wij niet doen aan direct mailingen voor het binnenhalen van klanten

6. wij géén gegevens via de telefoon accepteren, slechts via het bestelproces op de website

De volgende restricties zijn hier van toepassing

- Wij hebben in het verleden de mogelijkheden zoals hierboven genoemd weleens onderzocht en in beperkte mate mee geëxperimenteerd wat nu niet meer van toepassing is.

- direct mailing en nieuwsbrieven naar bestaande klanten is volgens de AVG toegestaan als ‘Legitiem belang’ in ‘overweging 47’, ‘Art. 6 onder f’.

- mocht de situatie zich voordoen om in de toekomst 1 of meerdere van de hier genoemde methodes of technieken toch in te voeren, dan zullen wij onze privacy pagina hierop onmiddellijk aanpassen.

 

Wat doen wij wel met uw gegevens?

In het kort gezegd werken wij met uw gegevens alleen voor het bestel- koop- en betaalproces, onderdelen van een bestelling die alleen in gang wordt gezet wanneer u de bestelling op onze website initieert en daarmee vrijwillig instemt met het delen van uw contactgegevens met ons om de bestelling voor u mogelijk te kunnen maken. Dat betekent dat wanneer u een bestelling plaatst wij uw naam- adres- en betaalgegevens nodig hebben voor de verdere verwerking. En dat is het geheel van verzamelen van uw gegevens, opslaan, weergeven en tot en met het doorlopen van geautomatiseerde processen bijvoorbeeld om een keuze te maken voor een betaalwijze, de betaling goed te keuren en de bevestigingsemail naar u door te sturen.

 

Cookies


Onze website is geen informatiedrager om te leren over het product. Dat kunt u elders doen. Wanneer u op onze website komt dan beschouwen wij u als een mogelijke koper en wordt er een beperkte cookie aangemaakt. Onze website provider Shopfactory/Santu heeft daarvoor de zogenaamde sessie- en winkelwagen cookies in de website software ingesteld om het bestelproces zo soepel mogelijk te ondersteunen. Wij hanteren geen andere cookies die meestal met speciale scripts worden toegepast. Bij ons géén speciale scripts en cookies.

 

Recht om uw gegevens te laten verwijderen

De AVG geeft u het recht om uw gegevens te laten corrigeren of te verwijderen die bij ons in gebruik zijn. Echter wanneer het gaat om verwijderen, zijn wij eraan gehouden om alle gegevens die d.m.v. een bestel- en betaalproces zijn verzameld gedurende een periode van minimaal 7 boekjaren te bewaren ten behoeve van fiscale of andere regelgevende redenen. Wij verwijderen op uw verzoek uw gegevens na verstrijken van een dergelijke periode. Onze partners hebben daar de mogelijkheden toe getroffen.

 

Met welke partners werken wij samen wanneer het gaat om het gebruik van uw bestel en betaalgegevens wanneer u een bestelling op onze website plaatst?

 

Partners m.b.t. gegevensverwerking en opslag


SANTU, voor veilige overdracht van gegevens, orderverwerking en gegevensopslag en backups, door  middel van versleuteling van de gegevens.


Overeenkomst SANTU Pty. Ltd April 8th, 2018, signed by Steffan Klein

 

Betaalsystemen PayPal en iDeal

 

PayPal

Account ID (for legal purpose: ask!)

iDeal

Acceptant ID (for legal purpose: ask!)

Vervoersbedrijf POSTNL

Overeenkomst nr. (for legal purpose: ask!)